Klauzula informacyjna dla Klientów

Klauzula informacyjna dla Klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO ), niniejszym informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Mariola Lelonkiewicz oraz Jacek Lelonkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Centrum Terapii Krótkoterminowej s.c. Lelonkiewicz Mariola, Lelonkiewicz Jacek, adres: ul. Dowborczyków 15/2a, 90-019 Łódź, NIP: 9471931748, adres e-mail: centrum@centrumtk.com (dalej jako „Administrator” lub „ADO”).

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska przetwarzane będą wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług z zakresu psychologii i psychoterapii ( terapia, psychoterapia, konsultacje indywidualne, porady psychologiczne), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ( niezbędność danych celem wykonania umowy ). Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu zamieszkania ( w przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT lub stosownego zaświadczenia na prośbę Klienta ) oraz nr PESEL ( w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT z numerem PESEL lub stosownego zaświadczenia na prośbę Klienta ), przetwarzane będą: – w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO ( zgoda Klienta ) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ), w związku z obowiązkiem dotyczącym sposobu wystawiania dokumentu księgowego w postaci faktury VAT;

– w przypadku konieczności wystawienia stosownego zaświadczenie na żądanie Klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO ( zgoda Klienta ).
Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail (celem kontaktu z Klientem ), nr telefonu (celem kontaktu z Klientem ), przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO ( zgoda Klienta ). Niezależnie od powyższego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO ( zgoda Klienta ), przetwarzane będą dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie świadczonej usługi, tj. między innymi dane o stanie zdrowia, wykształceniu, zatrudnieniu, stanie cywilnym, życiu rodzinnym. W sytuacji, gdy w trakcie wykonywania usługi zaistnieje konieczność zapobiegania zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego ( konieczność udzielenia pomocy lekarskiej ), Państwa dane mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO ( ochrona żywotnych interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO ( zapewnienie opieki zdrowotnej ). 2. Dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej oraz w systemach informatycznych.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą.:
– pracownicy i współpracownicy Administratora, na podstawie stosownego upoważnienia – w zakresie koniecznym do wykonywania zadań związanych z wykonaniem usługi ( terapeuta, psychoterapeuta, psycholog ), na podstawie zawartej umowy powierzenia danych/upoważnienia w celu realizacji zleconych zadań,

– Pracownicy i Współpracownicy Administratora prowadzący obsługę administracyjną, w zakresie koniecznym dla realizacji usługi, tj. ewidencjonowania świadczonych usług,

umawiania wizyt, terminów, podejmowania niezbędnego kontaktu z Klientem – na podstawie stosownego upoważnienia,

– podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, w zakresie koniecznym dla realizacji rozliczenia świadczonych usług, na podstawie stosownego upoważnienia,

– podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

– podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych – w sytuacji, gdy w trakcie wykonywania usługi zaistnieje konieczność zapobiegania zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego ( np. Pogotowie ),

– dostawca usług IT oraz poczty elektronicznej Administratora, w zakresie koniecznym do podjęcia kontaktu tą drogą,

– operator usług telekomunikacyjnych w zakresie koniecznym dla realizacji kontaktu z Klientem,

– podmioty z którymi Administrator współpracuje w zakresie koniecznym do komunikacji z Pacjentami drogą tradycyjną, tj. Poczta Polska oraz firmy kurierskie.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia procesu terapeutycznego ( korzystania z usług Administratora ), przy czym w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia/sprostowania/uzupełnienia.

8. Prawo żądania usunięcia danych przysługuje Pani/Panu:

– po upływie okresu, o którym mowa w punkcie 6 powyżej – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie innej niż zgoda Klienta,

– od momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w przypadku danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody Klienta.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych niezbędnych celem wykonania umowy jest dobrowolne, lecz jest warunkiem wykonania usługi. Konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości jej wykonania. Brak podania danych kontaktowych, bądź cofnięcie zgody na ich przetwarzanie, nie będzie powodowało odmowy wykonania usługi, a jedynie zaprzestanie komunikacji z Panem/Panią drogą elektroniczną/telefoniczną. Brak podania danych niezbędnych celem wystawienia

faktury, bądź stosownego zaświadczenia na prośbę Klienta, będzie powodowało niemożność wystawienia ww. dokumentów.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania danych.

Administrator -Centrum Terapii Krótkoterminowej

Przewiń do góry