Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Centrum Terapii Krótkoterminowej


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż użytkownicy Sklepu internetowego powiązanego z witryną www.centrumtk.com korzystają z niej na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. § 1 DEFINICJE

 • Cena towaru – cena stanowiąca wartość towaru umieszczonego w Sklepie
 • Cena zamówienia – cena do zapłaty, zawierająca cenę towaru, cenę dostawy i ewentualne inne koszty.
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Sklep – sklep internetowy Centrum Terapii Krótkoterminowej s.c., prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http:/centrumtk.com
 • Sprzedawca – Jacek Lelonkiewicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Terapii Krótkoterminowej s.c., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9471931748, nr REGON 100193094, z siedzibą pod adresem ul. Dowborczyków 15/2a, 90-019 Łódź.

§ 2. WYMOGI TECHNICZNE DLA KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2.Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.


§ 3. ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów podane przez Sprzedawcę w Sklepie są cenami całkowitymi, z uwzględnienie punktu
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane przy zakupie w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie – koszty dostawy towaru i ewentualnie inne wskazane koszty.
  Dla dokonania zakupu towaru w Sklepie należy:
  Wybrany towar należy dodać do koszyka.
  Następnie wybierać z dostępnych w Sklepie opcji: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia, zgodnie z instrukcją.
  Dokonać płatności zgodnie z wybraną metodą.
  Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
  Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
  Możliwe jest zakupienie towaru oferowanego w Sklepie bez dokonywania zakupu poprzez stronę internetową www.centrumtk.com . Wymagać to jednak będzie od Kupującego skontaktowania się z Centrum Terapii Krótkoterminowej przy pomocy e-mail i złożenia zamówienia, w którym określony zostanie towar, jaki jest kupowany oraz termin odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy, wraz z opcją płatności gotówką na miejscu.
  § 4. PŁATNOŚCI
  Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Centrum.
  Za pomocą karty płatniczej, zgodnie z zakresem serwisu platformy płatniczej Przelewy24.
  Gotówką, w siedzibie Sprzedawcy – przy wyborze zamówienia poprzez email, zgodnie z punktem 7.
  W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068.
  W przypadku zakupu, za który Kupujący chce otrzymać fakturę, jest on zobowiązany do przekazania Sprzedającemu tej informacji w momencie dokonywania zakupu wraz z danymi, jakie mają znaleźć się na fakturze. Późniejsze wystawianie faktur nie będzie możliwe.
  § 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od jego złożenia.
  W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  Do paczkomatów InPost
  Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy w godzinach jej otwarcia.
  W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
  § 6. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
  Adres pocztowy: ul. Dowborczyków 15/2a, 90-019 Łódź
  Adres e-mail: centrum@centrumtk.com
  Telefon: +48 650 97 59
  § 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD ZAKUPU
  Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego jako odbiorca weszła w posiadanie tego towaru.
  Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od zakupu musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 6. Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, w formie pisma przesłanego pocztą lub wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną.
  Informacja o odstąpieniu od zakupu musi zawierać m.in. jednoznaczne wskazanie towaru, którego dotyczy oraz osoby Kupującego, a także informacje o sposobie zwrotu wpłaty, jeśli została dokonana.
  Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zakupu umieszczonego na końcu Regulaminu.
  W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zakupu Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, kiedy Kupujący wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot dokonany będzie niezwłocznie i nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca został skutecznie poinformowany o decyzji Kupującego o odstąpieniu od zakupu.
  Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie.
  W przypadku odstąpienia od umowy kupna, jeśli nastąpiła już jego dostawa lub został odebrany w siedzibie Sprzedawcy, Kupujący obowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni roboczych od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
  Zwracany towar powinien być odesłany lub dostarczony w inny sposób na adres Sprzedającego, zgodnie z § 6.
  Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  W przypadku stwierdzenia zmniejszenia wartości towaru na skutek jego użytkowania przez Konsumenta w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Kupujący ponosi dodatkowe koszty, określone przez Sprzedawcę.
  Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
  § 7 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Kupujący.
  Prawo odstąpienia od umowy zakupu nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy zakupu :
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  w której Sprzedawca ponosi dodatkowe koszty związane z zakupem usługi przez Kupującego, jak wynajem sali do zajęć, koszty związane z przyjazdem i pobytem prowadzących zajęcia, wynajem sprzętu do zajęć, etc. W takim przypadku Kupujący otrzymuje zwrot na zasadach określonych przez Regulamin uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych.
  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  § 8. REKLAMACJE
  W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  żądać usunięcia wady
  Reklamacje winny zostać złożone na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 6. niniejszego Regulaminu.
  Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
  Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
  Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
  W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Kupującego rezultatu, Kupujący może skorzystać m.in. z:
  mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej.
  pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  platformy ODR
  § 9. Administracja danymi osobowymi dla celów realizacji umowy
  Kupujący przekazuje Sprzedawcy dobrowolnie dane osobowe, które niezbędne są do realizacji określonego zakupu.
  Brak zgody Kupującego na przekazanie danych opisanych w punkcie 5 może skutkować niemożnością wykonania umowy sprzedaży.
  Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, oraz w związku z ciążącymi na Sprzedającym obowiązkach prawnych, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO) oraz prawem polskim.
  Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  Danymi przekazanymi przez Kupującego w celu realizacji umowy mogą być:
  Imię i nazwisko
  Adres email
  Adres zamieszkania
  Numer telefonu kontaktowego
  Nazwa firmy – przy zakupie na rachunek firmy
  Adres firmy- przy zakupie na rachunek firmy
  Numer NIP firmy- przy zakupie na rachunek firmy
  Numer konta bankowego – przy uznanych przez Sprzedawcę zwrotach zakupionego towaru
  Dane osobowe, podane przez Klienta w związku z zakupem zostają usunięte z wszelkich nośników przez Sprzedawcę po upływie czasu umożliwiającego reklamację lub po zakończeniu procesu reklamacyjnego, jeśli taki został wszczęty przez Klienta, z wyjątkiem punktu 6.
  Dane osobowe, podane przez Klienta w związku z zakupem i utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w 
obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i ma prawo do żądania ich usunięcia po zakończeniu sprzedaży i upływie czasu umożliwiającego reklamację, chyba, że inne ustalenia dotyczące poszczególnych towarów stanowią inaczej. Poniższe nie dotyczy danych opisanych w punkcie 6.
  Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Sprzedawcę w zgodzie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie www.centrumtk.com .
  § 10. Dodatkowe ustalenia
  Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji określonego zamówienia i wymaga akceptacji Regulaminu.
  Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
  Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów prawa.
  Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
  W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym, sądem właściwym do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że właściwe przepisy prawa przewidują inny skutek.
Przewiń do góry